Mie-Shugendokai secretariat

515-2521
1089-1, Maruyama, Izeki, Issi-cho, Tsu-city, Mie-Prefecture
info@mie-shugendokai.com